animated gifs
balloon2.gif
(28w X 32h, 944 bytes)

Free animated bars
animated gifs
balloons_floating_away.gif
(60w X 110h, 8014 bytes)

Free animated bars
animated gifs
balloons_floating_awayon_black.gif
(60w X 110h, 5887 bytes)

Free animated bars
animated gifs
bear-with-balloons.gif
(80w X 110h, 9322 bytes)

Free animated bars

free graphics